อาจารย์กัญทร ยินเจริญ


การศึกษา : Education

 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • พท.ม. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • การแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • วิชาเวชกรรมไทย 2

 • วิชาเวชกรรมไทย 3

 • กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

 • พฤกษเคมี

 • คณาเภสัช

งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษารักษาโรค

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • เคอมินก็อซรักษาบาดแผล. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2564, 30(5): 928-934.

 • ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคโลหิตระดูสตรี: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2563, 28(1): 82-95.

 • ตำรับยาสมุนไพรสำหรับอาการตกขาว: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านภาคใต้ “หมอเสทือน หอมเกตุ”. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2562, 17(2): 253-262.

 • Anti-infective effects of traditional household remedies described in the national list of essential medicines, Thailand, on important human pathogens. Journal of Herbal Medicine. 2021, 26, 100401: 1-7

 • Effects of a traditional Thai polyherbal medicine ‘Ya-Samarn-Phlae’ as a natural anti-biofilm agent against Pseudomonas aeruginosa. Microbial Pathogenesis. 2019, 128: 354–362.

 • An Investigation on the Antibacterial and Antibiofilm Efficacy of a Traditional Thai Herbal Recipe (THR 01) against Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) and Staphylococcus epidermidis. International Journal of Agricultural Technology. 2018, 14(3): 325-332.

 • An Investigation on the Antibacterial and Antibiofilm Efficacy of a Traditional Thai Herbal Recipe (THR 01) against Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Staphylococcus epidermidis. 2018, International Journal of Agricultural Technology. 14(3): 325-332.

 • Antibacterial of a Traditional Thai Herbal Recipe (THR 01) against Staphylococcus epidermidis. 2017, International Journal of Agricultural Technology. 13(1): 31-36.


ตำรา หนังสือ : Text book

-

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

 • 2558-ปัจจุบัน อาจารประจำสาขาการแพทย์แผนไทย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • 2558-2563 อาจารย์ประจำภาควิชาการแพทย์แผนไทย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี

Photo Album